កម្រាលព្រំថ្មី។

ជួប DEGE

ជួបជាមួយ DEGE WPC

សៀងហៃ Domotex

ស្តង់លេខ: 6.2C69

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា - ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា២០២៣