វិញ្ញាបនបត្រ

1.Floor-Score

ពិន្ទុជាន់

2.CE

CE

3.Unilin

យូនីលីន

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge ចុចប៉ាតង់

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

about17គុណវុឌ្ឍិរបស់ក្រុមហ៊ុន

about17របាយការណ៍ការធ្វើតេស្តជាន់ SPC - DEGE

about17របាយការណ៍សាកល្បង - កម្រាលឈើ