វិញ្ញាបនបត្រ

1.Floor-Score

ពិន្ទុជាន់

២.គ.ស

គ.ស

៣.យូនីលីន

យូនីលីន

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge ចុចប៉ាតង់

5. ISO9001

ISO9001

៦.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

ប្រហែល ១៧គុណវុឌ្ឍិរបស់ក្រុមហ៊ុន

ប្រហែល ១៧របាយការណ៍ការធ្វើតេស្តជាន់ SPC - DEGE

ប្រហែល ១៧របាយការណ៍សាកល្បង - កម្រាលឈើ


ជួប DEGE

ជួបជាមួយ DEGE WPC

សៀងហៃ Domotex

ស្តង់លេខ: 6.2C69

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា - ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា២០២៣