Hil barlagy

GÜL ÖNÜMLERINIU SYITYASY

Pol we diwar materiallaryny bir gezeklik üpjün ediji hökmünde kompaniýanyň ösmegi üçin berk hil gözegçiligi zerurdyr.Şol sebäpden, hil barlagy bölümi tarapyndan giňişleýin gözden geçirişimiz we poluň öndürilişinde üçünji tarapyň hil barlagçysy tarapyndan tötänleýin barlag bar.

image1
image2

GÜL ÖNÜMLERINIU SYITYASY

Mysal hökmünde SPC poluny alyň.Ekstruziýanyň birinji tapgyrynda, her 10-30 minutdan hil barlag bölümi ýarym taýýar önümiň göwrümini, üstki çyzgylaryny we formulasyny barlar.

image3

GÜL ÖNÜMLERINIU SYITYASY

Ikinji ädim, spc poluň ýalpyldawuklygyny barlamak.Dürli bazarlarda spc poluň ýalpyldawuklygy üçin dürli talaplar barlygy sebäpli, her partiýany synap görmek we şertnamanyň talaplary bilen deňeşdirmek üçin fotometr ulanarys.

image4

GÜL ÖNÜMLERINIU SYITYASY

Üçünji ädim poluň ululygyny we beýikligini kesgitleýär.Müşderileriň köpüsiniň öňem poly satyn alandyklaryny göz öňünde tutup, iki partiýa harytlary kynçylyksyz ýygnamak üçin ululygy talap edilmezden ozal ululygyna laýyk gelmelidiris.

image5

GÜL ÖNÜMLERINIU SYITYASY

Ikinjiden, inçe gözlegleriň biri, beýiklik tapawudyny barlamak, önümiň daşky görnüşine gönüden-göni täsir edýän we üpjün edijiniň hünärlidigini tankytlaýan pol barlagynyň iň möhüm bölegi.

WALLAR SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIGI

image6

Adatça, WALL ýapyk we açyk diwar panellerine bölünýär.Diwar paneli ýönekeý görünýär, ýöne saýlamak beýle aňsat däl.Qualityokary hilli we arzan bahaly diwar panelini saýlamak üçin ilki bilen hilini nädip barlamalydygyny bilmeli.Professional diwar öndüriji hökmünde, diwar tagtalarymyzyň durnukly hilini üpjün etmek üçin önümçiligiň ähli taraplaryny barlaýarys.

image7

WALLAR SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIGI

Ilki bilen reňk, sebäbi diwar panelleri plastmassa reňkli plyonkadan ýasalýar, bu bolsa her bir reňkiň reňkiniň üýtgemegine sebäp bolýar.Uly reňk tapawudynyň öňüni almak üçin, her partiýada deňeşdirmek üçin nusgalary goýarys.

image8

WALLAR SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIGI

Ikinjiden, ululygy kesgitlemek, sebäbi dürli ululyklar dürli mukdarda çig mal ulanar, diwar panelleriniň bahasyna gönüden-göni täsir eder.Ululygy näçe uly bolsa, galyňlygy şonça-da diwar paneli şonça güýçli bolar

image9

WALLAR SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIGI

Soňra guruň we synap görüň, diwar paneli gulp gurnamasydyr, müşderi tarapyndan alnan diwar paneliniň oýnaýandygyna göz ýetirmek üçin zawoddan çykmazdan ozal ýygnamaly we synagdan geçirmeli.Daşary ýurtly müşderileriň köpüsi ony satyn almagy we özbaşdak gurmagy halaýarlar.Zawodyň barlagy gaty möhümdir.

image10

WALLAR SYITYASYNYTR GÖZEGÇILIGI

Iň soňkusy, ýangyna garşy, suw geçirmeýän we UV çydamly diwar panelleriniň içki hil barlagy.Diwar panelleriniň uzak möhletli we howpsuz ulanylmagyny üpjün ediň