Kompaniýa hakda

DEGE, pollaryňyzy we diwar çözgütleriňizi bir gezeklik üpjün ediji.

Pol we diwar materiallarynyň gözlegine, ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemläp, Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde 2008-nji ýylda döredildi.

Habarlar

 • SPC GÜLLERINI THE PEENDASY näme?

  SPC pollary, tehniki hyzmat etmezden, gaty agaç pollaryň ajaýyp görnüşini berýär.Bu poluň geljegi;laminat we winil poluň çydamlylygy bilen gabat gelýän ajaýyp, tebigy reňkler.Bu gün SPC poluň käbir peýdalaryny aşakdaky ýaly hödürläris: Waterokary suwa çydamly P ...

 • WPC, SPC we LVT pollar näme?

  Pol önümçiligi soňky on ýylda gaty çalt ösdi we poluň täze görnüşleri peýda boldy, häzirki wagtda bazarda SPC poly, WPC poly we LVT poly meşhur. Geliň, bu üç täze poluň arasyndaky tapawutlara göz aýlalyň. .LVT pol näme?LVT (Lu ...

 • SPC pol bilen jaýyňyzy nädip çalt üýtgetmeli?

  SPC pollary ýeňil we ekologiýa taýdan arassa pol materialy bolup, köne pollaryň durkuny täzelemek üçin has amatlydyr.Asyl pol durnukly we tekiz bolsa, bezegiň hapalanmagyny azaldyp, bezeg materiallarynyň, giviniň ulanylyşyny azaldyp, gönüden-göni örtülip bilner.

 • SPC poluňyzy nädip arassalamaly?

  SPC poluňyzy arassalamak üçin maslahatlar SPC poluny arassalamagyň iň gowy usuly, ýumşak hapalary aýyrmak üçin ýumşak süpürgiçdir.SPC poluňyzy arassa saklamak we hapa we tozan ýygnamazlyk üçin yzygiderli süpürilmeli ýa-da vakuum edilmeli.Gury süpürmekden ýa-da wakuumdan başga gündelik ideg üçin ...