Daşarky Wpc paneli örtük 219.28mm

Gysga düşündiriş:

Marka

DEGE

Ady

WPC WALL CLADDING

Haryt

GÖRNÜŞ

Standart ululyk

WPC komponenti

30% HDPE + 60% agaç süýümi + 10% goşundylar

Garnituralar

Patentlenen klip aňsat ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Reňk ekrany

Gurnama

Tehniki maglumatlar

Haryt bellikleri

Wideo

1

Dürli materialyň aýratynlyklary Daşarky diwar örtügi

DEGE WPC diwar panelleri täjirçilik we öý üçin ulanylýar, täze ýa-da durky täzelenen diwarlar üçin amatly.Diwar bezeg materialynyň täze görnüşi, özboluşly suw geçirmeýän funksiýasy, agaç önümlerine meňzeş reňk, ýönekeý gurnama we tehniki hyzmat bilen bazar tarapyndan agaç önümleriniň ornuny ýuwaş-ýuwaşdan kabul edýär.Diwar panellerimiz gaýtadan işlenen agaç bilen plastmassanyň ajaýyp kombinasiýasyndan ýasalýar, ol agaçlaryň adaty görnüşini ineredenerli birleşdirilen materiallaryň çydamlylygy bilen birleşdirýär we ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar.Bu hem dünýäde meşhur tendensiýa.

Adaty daşky diwar panellerine süýümli sement panelleri, alýumin-plastmassa panelleri, PVC panelleri we daş materiallary girýär.
Meňzeşlik
1. Gowy bezeg
Süýümli sement tagtasy, agaç we daş tebigy reňkler bolup, olar tebigy we ýönekeýdir.WPC tagtalary we metal tagtalary agaç dänesi ýaly nagyşlar bilen bezelendir we asylan tagtalaryň reňkleri baýdyr.
2.Programmanyň giň gerimi:
Güýçli sowuga we yssylyga çydamly, ultramelewşe we garramaga garşy.Kislota, aşgar, duz we çygly ýerlere gowy poslama garşylygy bar.Hapalanma ýok, gaýtadan ulanylýan;daşky gurşawyň gowy öndürijiligi.Arassalamak aňsat we tehniki hyzmatdan soň ýok etmek.
3. Fireangyn öndürijiligi:
Daş iň ýokary ýangyn öndürijiligine, süýümli sement tagtasy A1 derejeli, ondan soň PVC daşarky diwar asma tagtasy;kislorod görkezijisi 40, ýangyny saklaýjy we otdan öz-özüni öçürmek;ýangyndan goramagyň milli standartyna laýyk gelýär (GB-T8627-99), metal bolsa daşarky diwar gapagy B2 derejeli, agaçdan daşarky diwar gapagy bolsa ýangyndan goramak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin oda çydamly boýag bilen boýalmalydyr.
4. Energyokary energiýa tygşytlaýjy:
WPC daşarky diwaryň asylýan tagtasynyň içki tarapy, polistirol köpük we beýleki ýylylyk izolýasiýa materiallaryny gurmak üçin gaty amatly bolup biler, şonuň üçin daşarky diwar ýylylyk izolýasiýa täsiri has gowy bolar.Malylylyk izolýasiýa materialy, jaýa "pagta" gatlagyny goýmak ýaly, WPC tagtasy bolsa "palto".Demiriň daşky diwary, ýylylyk izolýasiýa materialy poliuretan bilen metal polatdan ýasalan birleşme.Malylylyk izolýasiýa materialynyň galyňlygyna baglylykda ýylylyk izolýasiýa täsiri wagtlaýyn deňeşdirip bolmaýar.Şeýle-de bolsa, galyňlygy bilen poliuretan benzol tagtasyndan iki esse täsirli.
5.Bölekleýin suw geçirmeýän:
WPC daşarky diwar panelleri bölekleýin gidroizolýasiýa roluny oýnap bilýän gulplamak we asmak arkaly birleşdirilýär.Metal asylan paneller birmeňzeş.
6. Gurmak aňsat we arzan bahadan:
Hemmesi gury gurluşyk;gurmak aňsat we berk we ygtybarly.Daşarky diwar asma tagtasy bilen bezeg taslamasy, zähmeti tygşytlaýan bezeg shemasydyr.Bölekleýin zeper bar bolsa, ýönekeý, çalt we saklamak üçin amatly bolan bu bölekdäki täze asma plastinkany çalyşmaly.
7.Uzak ömri:
Daşyň ömri iň uzyn, süýümli sement tagtasy 50 ýyldan gowrak, poslama garşy agaç 30 ýyldan gowrak, WPC daşky diwar tagtasynyň hyzmat ediş möhleti azyndan 25 ýyl, üstü bolsa iki gatly ekstruziýa. Geloý goşuldy.Önümiň hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan gowrak.Siding üçin florokarbon boýagy ulanylsa, 15 ýyldan gowrak dowam edip biler.

Jikme-jiklikler Suratlar

desc-(2)
desc-(1)
3
desc-(4)

Reňk ekrany

color
icon (1)
Uzak ömür
icon (2)
Pes hyzmat
icon (3)
Düwürtik ýa-da bölünme ýok
icon (4)
Süýşe çydamly ýöreýän ýüzler
icon (5)
Dyrna çydamly
icon (6)
Dok çydamly
icon (7)
Suw geçirmeýän
icon (8)
15 ýyl kepillik
icon (9)
95% gaýtadan işlenen agaç we plastmassa
icon (10)
Mikroblara garşy
icon (12)
Oda çydamly
icon (11)
Ansat gurnama

Parametr

Marka

DEGE

Ady

WPC WALL CLADDING

Haryt

GÖRNÜŞ

Standart ululyk

 

WPC komponenti

30% HDPE + 60% agaç süýümi + 10% goşundylar

Garnituralar

Patentlenen klip aňsat ulgamy

Eltip bermegiň wagty

Bir 20 metrlik konteýner üçin takmynan 20-25 gün

Töleg

30% goýlan, galanlary eltilmezden öň tölenmeli

Bejeriş

Mugt hyzmat etmek

Gaýtadan işlemek

100% gaýtadan ulanylýar

Bukja

Palet ýa-da köp gaplamak

Faceerüsti elýeterli

WPC-cladding-Sanding-surface
WPC-cladding-Wood-Grain-surafce

Hil synagy

Quality-Test-1
Quality-Test-2
Quality-Test-3

Wpc diwar paneli öndürmek prosesi

production-process

A. PE plastik agaç häzirki wagtda dünýäde iň köp ulanylýan plastmassa agaç görnüşidir, ýagny WPC CLADDING, WPC FENCING.Ilki bilen, PE plastmassa agaç önümleriniň çig malyna düşüneliň.Esasy çig mal PE plastmassa we tirýek agaç tozy., Toner, ultramelewşe garşy sorujy, utgaşdyryjy.
1. PE plastmassa: Bahasy we birleşdirilen HDPE-ni hemmetaraplaýyn deňeşdirmek iň oňat saýlawdyr we bazardaky plastmassa agaç esasan ak hapalanmagy azaldýan we daşky gurşawymyzy has sagdyn we ekologiýa taýdan arassa edýän esasy çig mal hökmünde gaýtadan işlenen materiallary ulanýar."Gaýtadan işlenen" gaýtadan işlenen plastmassa materialy hem diýilýär.Belli bir gaýtadan işlemek prosesi arkaly gaýtadan ulanylyp bilinjek ähli senagat taýdan gaýtadan işlenip bilinýän plastmassalara gaýtadan işlenen plastmassalar diýilýär;gaýtadan işlenen materiallar ýörite derejeli gaýtadan işlenen materiallar we birinji derejeli gaýtadan işlenen materiallar ýaly köp derejelere bölünýär., Ikinji gezek gaýtadan işlemek, üçünji gezek gaýtadan işlemek ýa-da hatda zibil, manysyna göni manyda düşünmek aňsat, derejesi näçe ýokary bolsa, plastmassanyň haramlygy şonça-da az bolar, hapalar haramlygyň düzüminde tebigy taýdan ýokarydyr we çig malyň saýlanmagy plastmassa agajynyň saýlanmagyna täsir edýär Sebäbi plastmassa agaç materialy, agaç poroşokynyň plastmassa bilen örtülen ýagdaýy, eger plastmassanyň hapalygy köp bolsa we plastmassanyň özi az bolsa, agaç poroşokyny gowy örtüp bilmeýär. .
2. Agaç uny: Plastmassa agaçda agaç ununyň we plastmassanyň ajaýyp birleşmegini gazanmak üçin diňe bir plastmassa däl, eýsem agaç uny hem talap edilýär: şol bir agramdaky agaç uny näçe inçe bolsa, üstki meýdany şonça-da uly bolar. poroşokdan.Zerur plastmassanyň paýy näçe ýokary bolsa;tersine, agaç poroşok tozy näçe uly bolsa, poroşokyň üstki meýdany şonça-da az bolýar we plastmassa birleşdirilende talap edilýän plastmassanyň paýy şonça pes bolýar.Köp ýyllap dowam eden synaglardan soň, agaçdan ýasalan poroşok iň oňat agaç tozy, poroşokyň bölejikleriniň ululygy bolsa 80-100 mesh galyňlygynda iň gowusydyr;poroşok gaty gowy, gaýtadan işlemek bahasy gaty ýokary, plastmassa düzümi has köp zat talap edýär we bahasy has ýokary, ýöne galypdan ýasalan plastmassa agaç önümi gaty ýokary plastisitlidir;poroşok gaty gödek bolsa, gaýtadan işlemegiň bahasy pes we plastmassa düzümi talaplary az bolsa-da, ýasalan plastmassa agaç önüminiň birleşmesi ýeterlik däl, döwük we döwmek aňsat.
3. Kömekçi materiallar: Toneriň esasy wezipesi plastmassa agaç materiallarynyň reňkine gabat gelmekdir.Häzirki wagtda PE plastmassa agajynyň esasy ulanylyşy organiki däl reňkli poroşok.Oorapyk PVX ekologiki agaç üçin ulanylýan organiki reňkden tapawutlanýan açyk howada ulanmak üçin solgunlyga garşy has gowy öndürijiligi bar.Poroşok, organiki toner reňki has aýdyň we açykdyr.Ultramelewşe siňdirijiniň esasy wezipesi, plastmassa agaçdan daşarda ulanmagyň ultramelewşe ukybyny ýokarlandyrmak we garramaga garşy işini gowulandyrmakdyr.Compatibilizer, agaç uny bilen rezin arasynda sazlaşyklylygy ýokarlandyrýan goşundy.

B. Plastmassa agajynyň çig malyna gysgaça düşüniň, indiki ädim pelletizasiýa etmekdir.Aboveokardaky çig mallara görä, belli bir gatnaşyga görä garyşdyryň, ýokary temperatura birleşmek arkaly plastmassa agaç bölejiklerini çykaryň we ulanmak üçin gaplaň.Pelletizasiýa enjamynyň esasy wezipesi, agaç poroşokynyň we plastmassanyň deslapky plastifikasiýa prosesini amala aşyrmak, eriş şertlerinde biomassa tozy materialy bilen PE plastmassasynyň birmeňzeş garyşmagyny amala aşyrmak we plastmassa agaç materiallaryny öndürmek üçin öňünden taýýarlyk görmekdir.Agaç-plastmassa eremesiniň pes suwuklygy sebäpli agaç-plastmassa material pelletizatorynyň we plastmassa pelletizatorynyň dizaýny birmeňzeş däl.Dürli plastmassalar üçin pelletizatoryň dizaýny hem başga.Adatça polietilen üçin ulanylýan pelletizator adatça konus ekiz nurbatly ekstruderi ulanýar, sebäbi polietilen ýylylyga duýgur rezin we konus ekiz nurbat ekstruderi güýçli gyrkyjy güýje eýe we nurbatyň uzynlygy deňeşdirilýär.Ekiz nurbat ekstruderi gysga bolup, barreldäki materialyň ýaşamagyny gysgaldýar.Nurbatyň daşky diametri ulydan kiçä konus dizaýnyna eýe, şonuň üçin gysyş gatnaşygy gaty uludyr we material barrele has doly we birmeňzeş plastmassa edilip bilner.

C. Pelletizadan soň ekstruziýa tapgyryna girýär.Ekstruziýadan öň birnäçe taýýarlyk görülmeli:
1. Öndürilen plastmassa agajynyň hapa reňkinden gaça durmak üçin çeňňekde galan hapalaryň ýa-da beýleki reňkleriň bölejikleriniň ýokdugyna göz ýetiriň;
2. Ekstruderiň vakuum enjamlarynyň päsgelçiliksizdigini ýa-da wakuum derejesiniň -0.08mpa-dan pes däldigini barlaň.Wakuum barreli adaty bolsa, her smenada iki gezek arassalanmalydyr.Egzoz deşiklerini arassalamak üçin metal gurallary ulanmaň we barreliň çykýan deşiklerindäki hapalary arassalamak üçin plastmassa ýa-da agaç taýaklary ulanmaň;
3. Çeňňegiň demir süzgüç bilen enjamlaşdyrylandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Bölejikler garylan metal hapalary aýyrmak, enjamyň içindäki metal hapalarynyň könelmegini azaltmak we ýasalan plastmassa-agaç profilleriniň ajaýyp birleşmegini üpjün etmek üçin bölejikler metaldan süzülýär.
4. Sowadyjy suw ulgamynyň kadaly işleýändigi ýa-da ýokdugy.Ajaýyp sowadyjy suw ulgamy, plastmassa-agaç ekstruziýasyndan soň sowatmak üçin zerur enjamdyr.Wagtlaýyn sowatmak bejergisi plastmassa agaç profilleriniň gowy görnüşini üpjün edip biler.
5. Plastmassa agaçdan ýasalan galyplary guruň we öndüriljek profillere laýyklykda bellenen galyplary guruň.
6. Pnewmatik kesiji maşynyň we beýleki nurbat bölekleriniň kadaly işläp biljekdigini barlaň.

D. Täze çykarylan plastmassa agaç profiliniň temperaturasy birneme ýokary we ony el bilen tekiz ýere goýmaly.Profil doly sowadylandan soň gaýtadan işlener we gaplanar.Bu ädim ýönekeý bolsa-da, gaty möhümdir.Zawod bu jikme-jiklikleri äsgermezlik etse, zawod materiallarynda köplenç kemçilikler bolar.Deň däl plastmassa agaç, soňraky üwemek we gaýtadan işlemekden soň önümiň ýokarky we aşaky ýüzleriniň dürli galyňlygyna aňsatlyk bilen sebäp bolar.Mundan başga-da, deň däl profiller gurluşykda belli bir kynçylyk döreder we landşaft täsirine täsir eder.

E. Müşderileriň isleglerine görä, plastmassa agaç profilini gaýtadan işläň:
1. üwürmek bejergisi, plastmassa agaç profiliniň daşyna çykarylanda öndürilen plastmassa deriniň bir gatlagyny aýyrmak, zawodda gurlanda plastmassa agaç profiliniň has oňat garşylygy bolar.
2. Bezeg bejergisi: Profiliň ýüzüni ýalpyldadandan soň, plastmassa agaç profiliniň ýüzüni agaç ýaly täsir etmek üçin plastmassa agaç nagyşlanýar.
3. Kesmek, gaýtadan işlemek, müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululyk we tenon zerurlyklary ýaly ýöriteleşdirilen önümler.
4. aboveokardaky gaýtadan işlemek tamamlanandan soň iň soňky ädim önümi gaplamakdyr.Önümiň ýerlikli gaplanylmagy, önümiň eltilmeginde ýetirilen zyýany azaldyp biler.

package

In Engineeringenerçilik işi

application-(2)
application-(1)
application-(7)
application-(9)
application-(3)
application-(8)

In Engineeringenerçilik işi 2

project (12)
project (10)
project (8)
project (3)
project (11)
project (9)
project (5)
project (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 43
  43
  43
  43
  43
  43

  cladding-wall-installation cladding-wall-metral-clip

  Birinjisi:ilki keel guruň, Keel agaç ýa-da Wpc bolup biler

  Ikinjisi:daşky diwar panelini demir çelek bilen keeliň üstünde düzüň

  Üçünjisi:demir çeňňegi we keýigi howa dyrnagy ýa-da nurbat bilen düzediň

  Dördünji:Indiki açyk wpc diwar panelini ýokarky diwar paneliniň gulpuna salanyňyzdan soň, demir çeňňegi we kebäni bahalandyrmak üçin howa dyrnak ýaragyny ýa-da nurbady ulanyň.

  Bäşinji:dördünji ädimi gaýtala

  Altynjy:Diwar panelini gurnanyňyzdan soň, L gyrasy zolaklary goşuň

  Dykyzlygy 1.33g / m3 (Standart: ASTM D792-13 B usuly)
  Dartyş güýji 24.5 MPa (Standart: ASTM D638-14)
  Fleksural güýç 34.5Mp (Standart: ASTM D790-10)
  Flexural Modulus 3565Mp (Standart: ASTM D790-10)
  Täsir güýji 84J / m (Standart: ASTM D4812-11)
  Kenar gatylygy D71 (Standart: ASTM D2240-05)
  Suwuň siňdirilmegi 0.65% (Standart: ASTM D570-98)
  Malylylyk giňelmesi 33,25 × 10-6 (Standart: ASTM D696 - 08)
  Süýşe çydamly R11 (Standart: DIN 51130: 2014)
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  GARŞY ÖNÜMLER