സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1.Floor-Score

ഫ്ലോർ-സ്കോർ

2.CE

CE

3.Unilin

യൂണിലിൻ

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge ക്ലിക്ക് പേറ്റന്റ്

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

എസ്.ജി.എസ്

about17കമ്പനി യോഗ്യത

about17SPC ഫ്ലോറിംഗ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് - DEGE

about17ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് - ലാമിനേറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ്