సర్టిఫికేట్

1.Floor-Score

ఫ్లోర్-స్కోర్

2.CE

CE

3.Unilin

యునిలిన్

4.VALINGE-CLICK-PATENT

Valinge క్లిక్ పేటెంట్

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

about17కంపెనీ అర్హత

about17SPC ఫ్లోరింగ్ పరీక్ష నివేదిక - DEGE

about17పరీక్ష నివేదిక - లామినేట్ ఫ్లోరింగ్