සහතිකය

1.Floor-ලකුණු

මහල-ලකුණු

2.CE

ක්රි.ව

3.යුනිලින්

යුනිලින්

4.වැලින්ග්-ක්ලික්-පේටන්ට්

Valinge ක්ලික් පේටන්ට්

5.ISO9001

ISO9001

6.ISO14001

ISO14001

7.SGS

SGS

17 පමණසමාගමේ සුදුසුකම්

17 පමණSPC FLOORING පරීක්ෂණ වාර්තාව - DEGE

17 පමණපරීක්ෂණ වාර්තාව - Laminate Flooring


DEGE හමුවන්න

DEGE WPC හමුවන්න

ෂැංහයි ඩොමොටෙක්ස්

කුටි අංකය: 6.2C69

දිනය: ජූලි 26-ජූලි 28,2023